Her står det vigtigste – og ikke noget skrevet med småt

TimeComputer A/S - salgs- og leveringsbetingelser

Nr. 2005-001

Gyldighed

1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Tilbud

1. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger senest 2 uger fra tilbuddets dato.

Pris

1. Alle anførte priser er i danske kroner og excl. moms.
2. Køber er forpligtet til indtil det aftalte leveringstidspunkt at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger såsom ændringer i told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.
3. Køber er endvidere forpligtet til indtil levering at acceptere ændringer i prisen som følge af ændringer i prisen fra sælgers leverandør.

Betaling

1. Betaling skal ske senest den dato, der er anført i ordre-bekræftelse eller faktura, som sidste rettidige betalingsdag.
2. Såfremt der ikke er angivet sidste rettidige betalingsdag, skal betaling ske kontant ved levering.
3. Hvis levering udskydes på grund af købers forhold (fordrings-havermora) er køber forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid.
4. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne morarenter efter sælgers til enhver tid gældende mora-rentesats.
5. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger og har ikke ret til at tilbage-holde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
6. Ejendomsretten til salgsgenstanden forbliver hos sælger, indtil købesummen i sin helhed er erlagt.

Levering

1. Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer salgsgenstanden til køber.
2. Leveringstid er angivet af sælger efter bedste skøn i overens-stemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse / aftalens indgåelse. 3. Ved ændrede forudsætninger er sælger berettiget til at udskyde leveringen, men må uden ugrundet ophold meddele køber den ændrede leveringstid.
4. Hvis forsinkelse ved levering skyldes, at sælger er i en situation, som angivet i punkt 12.3, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer.
5. Begge parter er dog berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder.

Installation og ibrugtagning

1. Køber sørger - medmindre andet er skriftligt aftalt - for opstilling og installation af salgsgenstanden.
2. Såfremt sælger har forestået salgsgenstandens placering og installation, er det sælger uvedkommende, om udstyrets anbringelse måtte have utilsigtet indflydelse på andet udstyr, installationer, bygninger m.v. eller påvirkes utilsigtet af disse.
3. Køber har ansvaret for, at placering og installation kan ske lovligt.
4. Det påhviler køber at sørge for, at lokalets klimaforhold er afpasset salgsgenstandens beskaffenhed med henblik på tilfredsstillende funktion, ligesom det påhviler køber i god tid før levering og opstilling at drage omsorg for, at der foreligger eventuelle fornødne tilladelser fra bygningsmyndigheder, arbejdstilsyn, elmyndigheder, brandvæsen og eventuelt andre myndigheder.
5. Myndighedernes nægtelse af tilladelse til salgsgenstandens brug er sælger uvedkommende og berettiger ikke køber til at gøre mislig-holdelsesbeføjelser gældende eller hæve købet.

Mangler og reklamation

1. Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af salgsgenstanden, som ordentlig forretningsbrug kræver.
2. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter mangelen er eller burde være opdaget give sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori mangelen består.
3. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget mangelen og ikke har reklameret som anført, kan han ikke senere gøre mangelen gældende.
4. Mangler opstået som følge af overlast, usædvanligt brug eller almindeligt slid omfattes ikke af sælgers ansvar.
5. Efter sælgers frie valg kan mangler ved salgsgenstanden afhjælpes eller sælger kan foretage omlevering.
6. Sker afhjælpning eller omlevering i henhold til punkt 7.3 ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt disse salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning, jfr. dog nedenfor.
7. Har køber ikke inden 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig en mangel over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende.
8. Forandring eller indgreb i salgsgenstanden uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtelse.

Returnering

1. Salgsgenstanden modtages kun retur efter forudgående skrift-lig aftale.
2. Såfremt køber er berettiget til at ophæve handelen, eller såfremt salgsgenstanden returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal salgsgenstanden fremsendes til sælger i original emballage og for købers regning og risiko.
3. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., er sælger berettiget til at kræve disse refunderet af køber og mod-regne disse i købers eventuelle krav mod sælger.

Salgsgenstanden

1. Køber/bruger har over for sælger beskrevet sit behov for salgs-genstandens anvendelse.
2. Sælger er ikke ansvarlig for, om denne beskrivelse måtte være fyldestgørende.
3. Køber/bruger er gjort nøje bekendt med salgsgenstandens kapacitet og faciliteter, og sælger har derfor intet ansvar, såfremt dette ikke dækker køber / brugers behov.
4. Det er købers / brugers ansvar at råde over kvalificeret personale ved salgsgenstandens anvendelse, både ved oplæring, igang-sætning og ved den løbende drift.
5. Prisen inkluderer ikke eventuelle senere udvidelser eller forbedringer af salgsgenstanden, herunder leveret programmel.

Ophavsret

1. Sælger eller sælgers leverandører har ophavsretten til leveret programmel. Køber erhverver alene en ikke-eksklusiv brugsret.
2. Køber / bruger er uberettiget til at disponere over programmel på anden måde, end ved egen anvendelse i eget maskinel.
3. Programmellet må ikke direkte eller indirekte stilles til tredjemand disposition, ligesom det under ingen omstændigheder må kopieres, herfra dog undtaget normal sikkerhedskopiering.
4. Køber / bruger er erstatningsansvarlig over for sælger eller anden ophavsrettighedshaver ved enhver form for overdragelse til tredjemand, uberettiget kopiering eller lignende af programmellet.
5. I øvrigt henvises til de for det enkelte programmel gældende licens-regler.

Garanti

1. Det i det følgende anførte indskrænker ikke en eventuel videregående garanti fra sælgers underleverandør / producent.
2. Sælger yder - medmindre andet er skriftligt aftalt - garanti i 12 måneder for nye salgsgenstande og i 3 måneder for brugte salgsgenstande, uanset det under punkt 7 anførte. Garantiperioden løber fra leverings-datoen.
3. I garantiperioden udbedrer sælger inden for normal arbejdstid fejl i salgsgenstanden, som hindrer dets normale funktion.
4. For så vidt angår fejl i solgte programmer, udbedrer sælger alene fejl, der medfører væsentlige forringelser i pro-grammellets beskrevne egenskaber i forhold til bruger-vejledning og kun såfremt programmellet er udarbejdet af sælger.
5. Garantien omfatter nødvendige udgifter til reservedele og arbejdsløn efter sælgers skøn.
6. Alle garantireparationer foretages efter indlevering på sælgers værksted eller på et andet af sælger bemyndiget værksted.
7. Garantien omfatter ikke:
a. transport af varerne til / fra reparationssted,
b. defekter, opstået som følge af overlast / misbrug i strid med betjeningsforskrifterne,
c. slitage på disketter, farvebånd, typehjul og lignende tilbehør,
d. skader eller tab, opstået som følge af systemets manglende funktionsduelighed.
8. Garantien bortfalder:
a. Såfremt andre end fabrikanten, sælger eller en af sælger bemyndiget har foretaget ændringer eller gjort indgreb i det leverede,
b. Såfremt varen har været tilsluttet ukorrekt spænding, strømart eller lignende.
c. Såfremt der i garantiperioden konstateres fejl eller mangler ved varen, skal køber / bruger straks rette henvendelse til sælger, idet garantien ellers bortfalder.

Ansvarsbegrænsning

1. Et eventuelt erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet excl. moms for den solgte genstand.
2. Sælger er ikke ansvarlig for omsætningstab, driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab hos køber/bruger, herunder som følge af forsinkelse med levering eller mangler ved salgsgenstanden.
3. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld for sælger:
a. Arbejdskonflikt beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra fra underleverandører, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
4. Det påhviler sælger uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, såfremt der indtræffer omstændigheder som nævnt i punkt 12.3.

Produktansvar

1. I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser, gælder følgende vedrørende sælgers produktansvar:
2. Sælgeren er ikke ansvarlig for formuetab, som ikke er en følge af en af sælgerens erstatningsansvar omfattet person- eller tings-skade. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for følgende formue-tab, selv om de er en følge af en af sælgerens erstatnings-ansvar omfattet person- eller tingsskade:
a. Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille, omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende for-anstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser,
b. Omsætningstab, driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab,
c. Bøder eller tilsvarende, herunder "punitive damages".
3. Sælgerens produktansvar omfatter heller ikke ansvar for:
a. Skade på selve salgsgenstanden
b. Skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, der benyttes ved drift af luftfartøj, eller til "off-shore"-installationer, og som er medvirkende årsag til haveri eller fare herfor.
c. Skade på ting køberen har i sin varetægt, eller som køberen har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på anden måde bearbejde eller behandle.
4. Sælger er alene ansvarlig for direkte fysisk skade. Tab af data, herunder enhver form for programmel samt enhver udgift til omkørsel eller lignende er sælger ikke ansvarlig for.

Transport af rettigheder og pligter

1. Sælger er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

Tvistigheder

1. Eventuelle tvister vedrørende aftaler mellem køber og sælger skal afgøres af retten i Brøndby
  • TimeComputer A/S
  • |
  • Park Allé 295
  • |
  • 2605 Brøndby

Telefon: 36 78 55 43
E-mail: info@pro.dk

Ved besøg kan du parkere på parkeringspladserne omkring hele bygningen, men ..

Husk at registerere bilens registreringsnummer på enheden, der står ved hovedingangen

Dokumenter

Her finder du en række dokumenter med vejledninger, vilkår, gode råd og andet interessant.

Salgsbetingelser
Her kan du læse vores gældende salgsbetingelser
salgsbetingelser
Hosted Exchange
Opsætning til mailprogrammer (Microsoft Outlook, Entourage m.m.), mobiltelefoner, smartphones og tablets (iPad m.m.)

TimeGruppen

TimeComputer er en del af TimeGruppen, som består af en række virksomheder med fokus på at yde assistance til erhvervsvirksomheder.

TimeGruppen Virksomhedens professionelle rådgiver Link
Revision & Skat Vi er din revisor i Brøndby og på Frederiksberg, hvorfra vi hjælper virksomheder i hele landet Link
Forsikring & Pension Vi er eksperter på erhvervsforsikring og pension Link
Investering Vores professionalisme og uvildighed er din styrke Link
Jura Det sikre valg, når der er brug for juridisk og forretningsmæssig sparring Link

Certifikater

Hewlett Packard Enterprise logo